การแข่งขันการใช้งานโปรแกรมนำเสนอ (วันวิชาการ)

การแข่งขันใช้โปรแกรมนาเสนอ (Powerpoint 2013)
วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร หัวข้อ “ศาสตร์ของพระราชา พัฒนาการศึกษาของชาติ”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 2

 

..รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *