คลังความรู้การงานอาชีพ ฯ โดย ทรูปลูกปัญญา

คลังความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย ทรูปลูกปัญญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง

คลิกเพื่อเข้าสู่คลังความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *