การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (กลุ่มสาระศิลปะ)

น.ส.พิมลพัชร  บุญรักษาสัตย์  ม.๖/๓
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท    

\การแข่งขันทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการ “เปิดเรือนยืนถิ่นศิลปะศาสตร์ (Open House)” เพื่อเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพทางด้านทักษะความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *