การสาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ของนักเรียน ม.5 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

การสาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ของนักเรียน ม.5 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

Read More

การขายสินค้าของนักเรียนของนักเรียน ม.6 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การขายสินค้าของนักเรียนของนักเรียน ม.6 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Read More