กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

อ.รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว อ.ปกรชัย เมืองโคตร อ.ประเวศ ลาวัณย์ศิริ ผศ.วีรยุทธ ด้วงใย
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
   
  อ.ปฐมพร บุญลี อ.นลิตา ภูสีฤทธิ์  
       

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

อ.กมณรัตน์ บุญรอด อ.พีรพงศ์ บุญฤกษ์ อ.ศุภษิกานต์ ลบบำรุง อ.ดวงใจ โชว์ทะเล
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
   
  ผศ.วารุณี เกิดแสง นางทัศนีย์ บุตราช  
       

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ดร.สุธีร์ คำแก้ว ดร.ชัยเดช นาคสะอาด อ.ทุติยพร บุญลี อ.ไอฟ้า ตรุษสาท
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
 
อ.โชโกะ อ. Rudyl R.Lumaad อ. Mark Preja Besana  
       
       
       

กลุ่มสาระภาษาไทย

อ.พิมพิศา เต่ารั้ง อ.วะรุฬพันธ์ โหม่งมาตย์ อ.ยศชวิน กุลด้วง อ.ณัฐยาน์ การุญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
       
       
       

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อ.สุวัตร์ ผาทอง อ.พีลาภ วงษ์พานิชย์ รศ.ศรีณัฐ ไทรชมภู อ.นราธิป แก้วทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
อ.ภทรพรรณ กุลด้วง อ.พิไลลักษณ์ คำมาระ พระอาจารย์ พระมหาภานุวัฒน์ พระอาจารย์ พระมหาปิยณัฐ
       

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ.คมเวช แดงประไพ อ.สิทธิญา ศรีจันทร์แก้ว อ.อารีรัตน์ แสนคำ อ.กรรณิการ เงินบุตรโคตร
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
       

กลุ่มสาระศิลปะ

อ.อติพงศ์ ชัยวาสี อ.โสฬส พึ่งทัศน์ อ.อัคคชัย เจริญศุข อ.ชุลีรัตน์ ล้ำนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
       

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

   
  อ.กฤษณะ ขยัน อ.ประพันธ์ ล้ำนาค  
  หัวหน้ากลุ่มสาระ    
       
อ.นราธิป แก้วทอง อ.ชิดาพันธ์ุ มูลผล อ.ศุภษิกานต์ ลบบำรุง อ.สุวัตร์ ผาทอง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าแนะแนว หัวหน้าชุมนุม หัวหน้ารักษาดินแดน
       

ฝ่ายสนับสนุน

งานธุรการและการเงิน      
 
นางสาวภูริศา ภิญโญธนาคม นางศิรินภา สุทธิประภา นางสาวพลอยไพลิน คล้ายแจ้ง  
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
       
งานวิชาการ      
   
นางรุ่งทิวา นิลมูล นางสาวสิริวิมล ปั้งลือ    
เจ้าหน้าที่วิชาการ เจ้าหน้าที่วิชาการ    
       
งานห้องสมุด      
     
นางสาวรพิรัตน์ พาณยง      
บรรณารักษ์      
     
งานกิจการนักเรียนและพยาบาล      
 
นางสาวเบญจมาศ ขันธิกุล นางสาวทิพย์มณฑา มั่นใจ นายมุกดา พิมพ์สาร  
งานกิจการนักเรียน งานพยาบาล งานโสต ฯ และประชาสัมพันธ์  
       
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย      
   
นายประทีป ฝีมือช่าง นายสมศักดิ์ ราษฎรดี    
งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย    
       
นักการและพนักงานขับรถ      
นายบุญเสริม นายถาวร สกุลดี นายอรรถพล กลิ่นโสม นายฉลวย วิธูรัตน์
นักการ นักการ นักการ พนักงานขับรถ